ساخت قسمتهای مختلف بدن انسان در آزمایشگاه همواره مورد توجه محققان بوده و حال گروهی از دانشمندان قطعهای از قلب انسان را رشد دادهاند که به درستی کار میکند و میتپد.

محققان تکهای از قلب انسان را در آزمایشگاه رشد دادهاند که یکی از بطنهای قلب است. دانشمندان با مهندسی معکوس این قسمت چند میلیمتری، مدلی ساختهاند که مانند قلب واقعی میتپد و میتوان مایعات را از طریق آن پمپ کرد.

مطالعه دقیق اجزای بدن انسان کار چندان سادهای نیست و تنها چند راه معدود برای آن وجود داشته است. اجزای به دست آمده توسط کالبد شکافی به دلیل در حال کار نبودن، برای مثال اطلاعات لازم از نحوه عملکرد یک قلب سالم یا بیمار را برای ما به ارمغان نمیآورند.

بافتهای کشت شده نیز فرصت خوبی هستند، اما به دلیل اغلب صاف بودن، نمیتوانند به خوبی از یک ارگان سه بعدی و در حال تپش نمایندگی کنند.

سارگا اخواتیون، یکی از محققان دانشگاه تورنتو که در این تحقیق حضور داشته، میگوید مدل جدید قادر است میزان مایع خروجی بعد از هر بار باز و بسته شدن بطن را به ما نشان دهد.

این موضوع را میتوان قدمی جدی برای مطالعه قلب و بیماریهای قلبی و عروقی دانست. این مدل همچنین خواهد توانست بیماریهای مختلف را شبیهسازی کند و تاثیر داروهای مختلف روی آن را مشاهده نماید.

در دهههای گذشته تحقیقات در مورد بیماریهای قلبی و عروقی سرعت گرفته، اما هنوز سالانه بیشتر از 18 میلیون نفر در سراسر جهان جان خود را در پی این بیماریها از دست میدهند.

شاید در آینده بشر بتواند ارگانهای حیاتی بدن انسان را تولید و از آنها برای عمل پیوند عضو استفاده کند. با این حال هنوز راه زیادی تا آن مرحله وجود دارد و تحقیقاتی مانند ساخت مدلهای کارا، میتوانند مفید واقع شوند.

منبع: شهر سخت افزار