نظیمات DNS می تونه هم در کنترل پنل ( در صورت امکان سرویس DNS zone ) و در کنترل پنل هاست انجام شود .

انواع رکوردهای DNS :

*
A(Address): این رکورد برای ترجمه نام host به آدرس IP به کار برده می شود.
*
CNAME(Canonical Name) : وظیفه افزودن و ساختن نام host یا نام alias برای host در یک domain را دارد.
*
NS(Name Server): یک وابستگی میان نام دامین داده شده و Name Server که اطلاعاتش برای یک دامین ذخیره شده است، ایجاد می کند. یک دامین می تواند با هر تعدادی از Name Server ها وابستگی داشته باشد.
*
Mx(Mail Exchange): مکانی را که e-mail ها برای یک دامین دریافت می شوند را تعیین می کند.
*
PTR(Pointer): آدرس IP و نام host یک host منحصر به فرد در یک دامین را تعریف می کند. آدرس IP را به نام host ترجمه می کند.
*
TXT(Text): یک شرحی از دامین را می دهد و شامل اطلاعات SPF(Sender Policy Framework) می باشد. SPF شامل شرح مجوزهای host برای فرستادن traffic است.
*
SRV : یک رکوردی است که برای تبدیلات لازم از نام سرویس، نام پروتکل و نام پورت استفاده می کند.